സീതത്തോട് : പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനത്തിലെ പുതിയ വൈദീക ജില്ലാ

0

പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനത്തിനു പുതിയ ഒരു വൈദീകജില്ലാ കൂടി.

“സീതത്തോട്”.

സീതത്തോട് വൈദീക ജില്ലാ വികാരിയായി പ്രിയ വര്ഗീസ് ചാമകാലായിൽ അച്ചൻ നിയമിതനായി.