വത്തിക്കാൻ
——————–
ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഒരുമയോടെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം പരിശ്രമിക്കാം!
“ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യരോടും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും കൂട്ടായ്മയില്‍ ജീവിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയത! അതിനാല്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം, ഒത്തൊരുമിച്ചു പരിശ്രമിക്കാം!” – പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്.