അഭിവന്ദ്യ കൂറിലോസ് പിതാവ് ദുരിതശുവാസ ക്യാമ്പിൽ സന്തർശിക്കുന്നു

0

The Patron Of Bodhana, Archbishop Thomas Mar Koorilos visits various relief camps in Thiruvalla taluk.i